Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme เพื่อฝึกงาน ณ ประเทศเบลเยี่ยมและเยอรมนี


 

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับสมัครนักศึกษาไทยเพื่อเดินทางไปฝึกงานที่สถานประกอบการในประเทศเบลเยี่ยมและเยอรมนี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 
นักศึกษาที่สนใจไปฝึกงานภายใต้โครงการดังกล่าว ขอให้ติดต่ออาจารย์ประธานหลักสูตร เพื่อขอส่งเอกสารประกอบการสมัคร
ได้แก่ ประวัติผู้สมัคร (CV) และสำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
เพื่อเสนอชื่อไปยังสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เข้ารับการคัดเลือกในเบื้องต้น   
 

อับโหลดวันที่ : 22/2/2561   โดย สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์   อ่านแล้ว : 826


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 22205455418ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programm.pdf

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์