Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :ม.อุบลฯ รับโควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 2สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน


 

ม.อุบลฯ รับโควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 2สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
 
รับสมัคร 12 มี.ค.61 - 16 เม.ย.61
สอบสัมภาษณ์ 25 เม.ย.61
ยืนยันสิทธิ์ 26-29 เม.ย.61
เคลียริ่งเฮาส์ 3-6 พ.ค.61
 
1.บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) รวมรับ 530 คน
การจัดการธุรกิจ 100 คน
การตลาด 100 คน
การตลาด(ค้าปลีก)CP-All 100 คน
การจัดการการโรงแรม 100 คน
การเงินและการธนาคาร 100 คน
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 30 คน
 
2.บัญชีบัณฑิต(บช.บ) รับ 50 คน
 
รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์
 
แนบไฟล์สแกน (รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)
1.ระเบียนแสดงผลการเรียน(หน้า-หลัง), 
2.บัตรประชาชน(หน้า-หลัง) 
 
ติดต่อสอบถาม
งานรับเข้าฯ คณะบริหารศาสตร์ 
 
นายเอกพงศ์ แผ่นคำ .. มือถือ.. 0867249399.. Scan to call
 
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805
   
 

อับโหลดวันที่ : 15/3/2561   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 2769


 
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประกาศผลการแข่งขันรอบ Final การประกวด Content Marketing ภายใต้โจทย์ “ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี”
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อรับอนุญาตใช้พื้นที่ประกอบกิจการและพัฒนาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ นายณัฐวุฒิ ธนาคุณ (นศ.ป.โท) และ ดร. พีชญาดา พื้นผา (อาจารย์ที่ปรึกษา) ที่ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการยืนยันสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
นักศึกษาจากคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ รับ“รางวัลชนะเลิศ และ รางวัลชมเชยพิเศษ” การประกวดการสร้าง video content
อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ บัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวกรรณิการ์ จำปาไชยศรี บัณฑิตคนแรก หลักสูตรการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ที่สามารถสอบเป็น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA (Certified Public Accountant)ได้สำเร็จ
เชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และผุ้ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขัน และร่วมงาน MBS Festival และครบรอบ 20 ปี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอเชิญประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน 2561
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "สรรหากุลบุตรและกุลธิดากาชาด ประจำปี 2561"
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น "NCI SHORT FILM AWARD 2018"
12345678910...

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์