Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :ขอเชิญร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน


 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน"  รุ่นที่ 17 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ในวันที่  9  กรกฎาคม 2561  ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จ.นครราชสีมา  หมดเขตรับสมัคร โดยส่งไปรษณีย์ภายในวันที่  20  มิถุนายน  2561

ลงทะเบียนเพื่อสมัครอบรม

รายละเอียด  
 

อับโหลดวันที่ : 6/6/2561   โดย อลิสา เลขะวัฒนะ   อ่านแล้ว : 588


 
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่" รุ่น 4
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยทุนวิจัย สกว.
ขอเชิญร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2561" ช่วงที่ 2 (พฤษภาคม-กันยายน 2561)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 6
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของ วช.
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหัวข้อ "เทคนิคการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร"
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเรื่อง "เพิ่มศักยภาพนักวิจัยไทยให้ทำงานวิจัยร่วมกับอุตสาหกรรม"
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสถิติเพื่องานวิจัยสมัยใหม่และเทคนิคการใช้สถิติกับงานวิจัย"
12

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์