Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ


 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกจ ครั้งที่ 11 (The 11th Business Management Research Conference)  และ "การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจนานาชาติ ครั้งที่ 8" (The 8th International Business Management Reseach Conference)  ในวันที่  2  พฤศจิกายน 2561  ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงใหม่  หมดเขตส่งผลงาน วันที่  6  กรกฎาคม 2561

รายละเอียด  
 

อับโหลดวันที่ : 7/6/2561   โดย อลิสา เลขะวัฒนะ   อ่านแล้ว : 338


 
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "นวัตกรรมการบริการสารสนเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0"
ขอเชิญการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 (ลงทะเบียนภายใน 27 มิ.ย.61)
การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2561 "พัฒนบริหารศาสตร์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม ครั้งที่ 2 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครื่องสำอางเพื่อการตกแต่ง"
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "EEC and Sustainable Development"
ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้าน MICE การท่องเที่ยวและการจัดการ ประจำปี 2561
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ประจำปี 2561
ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13
12345

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์