Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :ประชาสัมพันธ์ ทุน ASEA-UNINET Staff Exchange


 

สำนักงานคณะกรรมการการอุมศึกษา (สกอ.) ประชาสัมพันธ์ทุน ASEA-UNINET Staff Exchange, One Month Scholarship ประจำปี 2561

กำหนดปิดรับสมัครที่สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 16.30 น. โดยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับใบสมัครหรือเอกสารใดภายหลังกำหนดนี้


รายละเอียดเพิ่มเติม 

   
 

อับโหลดวันที่ : 22/7/2561   โดย สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์   อ่านแล้ว : 306


 
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานีซักซ้อมความเข้าใจในการส่งหนังสือและการรายงานผลการดำเนินงานกับหน่วยงานต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานไทยในต่างประเทศ
คู่มือนักศึกษา ปี 2560 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561(รหัส 61 เป็นต้นไป)

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์