Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "การเสริมทักษะด้านไอทีเพื่อเตรียมความพร้อมการฝึกงาน-ทำงาน และการเตรียมสอบ Microsoft Office Certificate"


 

 

สมัครออนไลน์ที่นี

หลักสูตร

1. Advance Microsoft Excel สำหรับฝึกงานและเตรียมสอบMicrosoft Office Certificate
2. Advance and Power point สำหรับฝึกงานและเตรียมสอบMicrosoft Office Certificate
3. Advance Microsoft wordสำหรับฝึกงานและเตรียมสอบMicrosoft Office Certificate
4. การใช้โปรแกรม SAP เบื้องต้น
5. การสร้าง Info Graphic อย่างมืออาชีพ
 
รับสมัครหลักสูตรละ 50 คน
 
 
 
 
เงื่อนไขการรับสมัครและวิธีการสมัคร
1. รับสมัครหลักสูตรละ 50 คน
2. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องชำระค่ามัดจำหลักสูตรละ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ซึ่งโครงการจะคืนเงินค่ามัดจำหลังสิ้นสุดการอบรม (การคืนเงิน ต้องเข้าเรียน อย่างต่ำ 80%)
3. สมัครทางออนไลน์ได้ที่ แฟนเพจชื่อ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  หรือ ข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์คณะบริหารศาสตร์ หรือ
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลสินี อุดมพันธ์ สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โทร. 063-161-6919
 
 
   
 

อับโหลดวันที่ : 9/8/2561   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 2094


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 9221052512ตารางกำหนดการจัดกิจกรรม.docx
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประกาศผลการแข่งขันรอบ Final การประกวด Content Marketing ภายใต้โจทย์ “ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี”
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อรับอนุญาตใช้พื้นที่ประกอบกิจการและพัฒนาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ นายณัฐวุฒิ ธนาคุณ (นศ.ป.โท) และ ดร. พีชญาดา พื้นผา (อาจารย์ที่ปรึกษา) ที่ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการยืนยันสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
นักศึกษาจากคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ รับ“รางวัลชนะเลิศ และ รางวัลชมเชยพิเศษ” การประกวดการสร้าง video content
อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ บัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวกรรณิการ์ จำปาไชยศรี บัณฑิตคนแรก หลักสูตรการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ที่สามารถสอบเป็น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA (Certified Public Accountant)ได้สำเร็จ
เชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และผุ้ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขัน และร่วมงาน MBS Festival และครบรอบ 20 ปี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอเชิญประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน 2561
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "สรรหากุลบุตรและกุลธิดากาชาด ประจำปี 2561"
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น "NCI SHORT FILM AWARD 2018"
12345678910...

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์