Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 ของรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล


 

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 ของรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

กระทรวงการต่างประเทศประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและนักศึกษาที่มีอายุระหว่าง 18-23 ปีที่กำลังอาศัยอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาให้เดินทางไปศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล โดยผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆผู้ได้รับทุนต้องรับผิดชอบเอง หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 สิงหาคม 2561


รายละเอียดเพิ่มเติม 

   
 

อับโหลดวันที่ : 18/8/2561   โดย สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์   อ่านแล้ว : 482


 
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานีซักซ้อมความเข้าใจในการส่งหนังสือและการรายงานผลการดำเนินงานกับหน่วยงานต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานไทยในต่างประเทศ
คู่มือนักศึกษา ปี 2560 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561(รหัส 61 เป็นต้นไป)

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์