Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานีซักซ้อมความเข้าใจในการส่งหนังสือและการรายงานผลการดำเนินงานกับหน่วยงานต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานไทยในต่างประเทศ


 

สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานีซักซ้อมความเข้าใจในการส่งหนังสือและการรายงานผลการดำเนินงานกับหน่วยงานต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานไทยในต่างประเทศ

สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี ซักซ้อมความเข้าใจในการส่งหนังสือและการรายงานผลการดำเนินงานกับหน่วยงานต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานไทยในต่างประเทศ ซึ่งขอให้ส่วนราชการและอำเภอที่มีภารกิจในการติดต่อประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้าน หน่วยงานต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศต่างๆดำเนินการดังนี้

1. เสนอเรีื่องผ่านสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ตรวจสอบและกลั่นกรองหนังสือราชการทุกเรื่องที่จะส่งไปหน่วยงานในต่างประเทศก่อนเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม

2. ให้จัดทำข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานทุกครั้ง ภายหลังจากกลับถึงต้นสังกัดภายใน 30 วัน โดยให้ส่งให้สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสรุปเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีทราบและรวบรวมจัดทำข้อมูลในภาพรวมของจังหวัต่อไป


รายละเอียดเพิ่มเติม 

   
 

อับโหลดวันที่ : 26/8/2561   โดย สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์   อ่านแล้ว : 851


 
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานีซักซ้อมความเข้าใจในการส่งหนังสือและการรายงานผลการดำเนินงานกับหน่วยงานต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานไทยในต่างประเทศ
คู่มือนักศึกษา ปี 2560 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561(รหัส 61 เป็นต้นไป)

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์