Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th Business, Economics and Communications International Conference (The 7th BECIC) Theme: “Digital Knowledge and Business Innovation: Driving to the Future”


 

ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th Business, Economics and Communications International Conference (The 7th BECIC) Theme: “Digital Knowledge and Business Innovation: Driving to the Future”

รายละเอียด

 

   
 

อับโหลดวันที่ : 3/9/2561   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 316


 
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th Business, Economics and Communications International Conference (The 7th BECIC) Theme: “Digital Knowledge and Business Innovation: Driving to the Future”
ขอเชิญร่วมส่งบทความและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค 4.0 Business Administration National Innovation Conference : BANIC 2018
ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 4:พลิกโฉมอุดมศึกษา เพื่อสร้างคนยุคใหม่"
ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2561
ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561
งานวิจัยจัดโครงการอบรม "จุดประกายการวิจัยและพัฒนา เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้โดนใจแหล่งทุน"
ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายฤดูร้อน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน "Han Dynasty Cultural & Customs Experience"
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด "อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV)"
ตัวอย่าง ภาพติดกระเป๋า Sepsa 2017
12

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์