Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :เชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และผุ้ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขัน และร่วมงาน MBS Festival และครบรอบ 20 ปี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


 

รายละเอียดโครงการ (MBS-FESTIVAL)

     ด้วยคณะการบัญชีและการจัดการ (Mahasarakham Business School, MBS) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะดำเนินการจัดงาน MBS Festival 2018 ขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 15 กันยายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งส่งเสริมการสร้างความตื่นตัวของเยาวชน นักเรียน นิสิต และนักศึกษา ให้มีการพัฒนาศักยภาพขององค์ความรู้ด้านธุรกิจและเศรษฐกิจ เพื่อรองรับความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผ่านกิจกรรมทางวิชาการและ บริการทางวิชาการสู่ชุมชนในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ,การประกวดแผนธุรกิจ,กิจกรรมประชาสัมพันธ์ หลักสูตรและโอกาสทางการศึกษา,การเสวนาทางวิชาการ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานการออกร้านของนิสิตและอื่น ๆ อีกมากมายในการนี้ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงใคร่ขอเชิญท่านส่งนักเรียน นิสิต นักศึกษาในสังกัดของท่าน เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการและการแข่งขันต่าง ๆ

 

ลงทะเบียนการแข่งขัน (Register)

กิจกรรมทางวิชาการ ภาควิชาการบัญชี

 

 

กิจกรรมทางวิชาการ ภาควิชาการจัดการ

       1.ประกวด Cover Dance ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม 
       2.ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง MBS 20th Anniversary 
       3.การแข่งขันออกแบบ Product Commercial Jingle และการตอบปัญหาเป็นภาษาอังกฤษ หัวข้อ "ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน" 
 

กิจกรรมทางวิชาการ ภาควิชาการตลาด

 

กิจกรรมทางวิชาการ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

       1.การแข่งขันตอบปัญหาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
       2.การแข่งขันพัฒนา Mobile Application 
       3.โครงการเสวนาเรื่องThailand Digital & E-Business 
 

กิจกรรมทางวิชาการ ภาควิชาบริหารการเงิน และ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

       1.การแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์และการเงินสำหรับนิสิตระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ขยายเวลารับสมัครจนถึง 12 กันยายน 2561) 

   
 

อับโหลดวันที่ : 3/9/2561   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 663


 
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประกาศผลการแข่งขันรอบ Final การประกวด Content Marketing ภายใต้โจทย์ “ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี”
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อรับอนุญาตใช้พื้นที่ประกอบกิจการและพัฒนาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ นายณัฐวุฒิ ธนาคุณ (นศ.ป.โท) และ ดร. พีชญาดา พื้นผา (อาจารย์ที่ปรึกษา) ที่ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการยืนยันสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
นักศึกษาจากคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ รับ“รางวัลชนะเลิศ และ รางวัลชมเชยพิเศษ” การประกวดการสร้าง video content
อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ บัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวกรรณิการ์ จำปาไชยศรี บัณฑิตคนแรก หลักสูตรการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ที่สามารถสอบเป็น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA (Certified Public Accountant)ได้สำเร็จ
เชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และผุ้ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขัน และร่วมงาน MBS Festival และครบรอบ 20 ปี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอเชิญประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน 2561
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "สรรหากุลบุตรและกุลธิดากาชาด ประจำปี 2561"
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น "NCI SHORT FILM AWARD 2018"
12345678910...

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์