Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การติดตั้ง LAMP บนระบบปฏิบัติการ UBUNTU


 

คู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการประเมิน ขอเลื่อนตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ และยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ภายในคู่มือปฏิบัติงานเล่มนี้ จะมีเนื้อหาที่ประกอบไปด้วยขั้นตอนการติดตั้ง LAMP (Linux + Apache + MySQL + PHP) บนระบบปฎิบัติการ Ubuntu ซึ่งผู้จัดทำได้รวบรวมขั้นตอนการติดตั้ง และการตั้งค่าเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สามารถให้บริการกับเครื่องลูกข่าย (Client) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งจากเอกสาร และจากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง ตลอดจนความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจทั่วไป และผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หากคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ มีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้

                                                                              กวีวัฒน์   จังอินทร์

                                                                     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

                                                                              กรกฎาคม 2561

   
 

อับโหลดวันที่ : 5/9/2561   โดย นายกวีวัฒน์ จังอินทร์   อ่านแล้ว : 727


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 12021121924.คู่มือการติดตั้งLAMPบนระบบปฏิบัติการUbuntu.pdf
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน การเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์การจัดการความรู้ (KM Blog) คณะบริหารศาสตร์
คู่มือการติดตั้งระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ KM Blog ด้วยระบบ CMS
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การติดตั้ง LAMP บนระบบปฏิบัติการ UBUNTU
คู่มือการใช้งานระบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ออนไลน์
คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะบริหารศาสตร์

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805