Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ KM Blog ด้วยระบบ CMS


 

ในอดีตที่ผ่านมา การจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือการตกผลึกทางความคิด เพื่อหาขอสรุปของแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องนั้น ๆ ทั้งจากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และการพัฒนาตนเอง ยังมีปัญหาในการนำความรู้ที่ผ่านการกลั่นกรอง ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เนื่องจากมีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูล แต่ปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีด้านการสื่อสารมีการพัฒนาให้รองรับการสื่อสารทั้งข้อความ รูปภาพ เสียง และยังรองรับการใช้งานจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้หลากหลาย จึงได้เกิดการพัฒนาของระบบบริหารจัดการเนื้อหา (Content Management System : CMS) ซึ่งมีการทำงานในรูปแบบเว็บแอ็พพลิเคชั่น บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีการเชื่อมโยงกันทั่วโลก หลายองค์กรจึงมีการนำระบบนี้เข้ามาใช้งาน เนื่องจากเป็นระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ได้เป็นอย่างดี หรือที่เรียกว่าการจัดการองค์ความรู้ (KM) ในการจัดทำคู่มือเล่มนี้ ผู้จัดทำจะแนะนำขั้นตอนการจัดทำระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ KM Blog ด้วยระบบ CMS หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษา หรืออ้างอิงในการปฏิบัติงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หากคู่มือเล่มนี้มีข้อผิดพลาดแต่ประการใด ผู้จัดทำต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

 

                                                          กวีวัฒน์ จังอินทร์

                                                นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

                                                           สิงหาคม 2561

   
 

อับโหลดวันที่ : 11/9/2561   โดย นายกวีวัฒน์ จังอินทร์   อ่านแล้ว : 707


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 11027488165.คู่มือการจัดทำระบบKM_Blogด้วยระบบCMS.pdf
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน การเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์การจัดการความรู้ (KM Blog) คณะบริหารศาสตร์
คู่มือการติดตั้งระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ KM Blog ด้วยระบบ CMS
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การติดตั้ง LAMP บนระบบปฏิบัติการ UBUNTU
คู่มือการใช้งานระบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ออนไลน์
คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะบริหารศาสตร์

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805