Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :รายงานการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและต้นทุนผลิตบัณฑิต2560-เฉพาะเงินรายได้


 

รายงานการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและต้นทุนผลิตบัณฑิต2560-เฉพาะเงินรายได้  
 

อับโหลดวันที่ : 12/9/2561   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 530


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 12215310699รายงานการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและต้นทุนผลิตบัณฑิต2560-เฉพาะเงินรายได้.pdf

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805