Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ เรื่อง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและปัจจัยด้วยโปรแกรม SPSS และ AMOS


 

รายละเอียด  
 

อับโหลดวันที่ : 17/6/2559   โดย วีณา นรานันทน์   อ่านแล้ว : 1044


 
 

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805