Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย


 

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย

ประชาสัมพันธ์ทุน Endeavour Leadership Program หรือ ELP (ชื่อทุนเดิม Endeavour Scholarship and Fellowships Program) จากรัฐบาลออสเตรเลีย โดยมีทุนทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่

- ทุนปริญญาโทและทุนปริญญาเอก (Postgraduate) สำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

- ทุนเพื่อการวิจัย (Research) สำหรับการวิจัยระยะสั้น ระหว่างกำลังศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกอยู่ หรือทุนวิจัยระดับสูงกว่าปริญญาเอก

- ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม (Vocational Education and Training) สำหรับการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา

- ทุนศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร (Executive)

 

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษา และวิธีการสมัครได้ที่ https://internationaleducation.gov.au/endeavour

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 15 พฤศจิกายน 2561


รายละเอียดเพิ่มเติม 1 | รายละเอียดเพิ่มเติม 2

   
 

อับโหลดวันที่ : 8/10/2561   โดย สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์   อ่านแล้ว : 523


 
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
การสอบวัดระดับ TOEFL ITP ณ ศูนย์สอบ จ.อุบลราชธานี
ประชาสัมพันธ์คู่มือการศึกษาและหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานีซักซ้อมความเข้าใจในการส่งหนังสือและการรายงานผลการดำเนินงานกับหน่วยงานต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานไทยในต่างประเทศ
คู่มือนักศึกษา ปี 2560 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561(รหัส 61 เป็นต้นไป)

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805