Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :รับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา(UBU-Test) ประจำปีการศึกษา 2561


 

ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลทั่วไปสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา(UBU-Test) ประจำปีการศึกษา 2561

 

ครั้งที่

ช่วงเวลาการรับสมัคร

กำหนดสอบ

ประกาศผลสอบ

1

16 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2561

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2561

2

26 พฤศจิกายน 2561 –

28 กุมภาพันธ์ 2562

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562

3

1 มีนาคม -24 พฤษภาคม 2562

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562

ช่องทางการรับสมัคร

1.สมัครที่สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา 

2. ทางโทรศัพท์ โทร. 045-353128

3. ทางอีเมล์ E-mail: lamduan.j@ubu.ac.th  
 

อับโหลดวันที่ : 30/10/2561   โดย สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์   อ่านแล้ว : 251


 
 

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์