Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เรื่อง :ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2562


 

รายละเอียด  
 

อับโหลดวันที่ : 25/11/2561   โดย กิตติยา สร้อยเพชร   อ่านแล้ว : 446


ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 25221314812ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2562.pdf
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการและเงื่อนไขการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แนวปฏิบัติในการเสนอขอแก้ไขราชกิจจานุเบกษาและประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร เข้ารับฟังการชี้แจงขั้นตอนวิธีการสรรหาอธิการบดี
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2562
การกำหนดจำนวนของผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.
การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.เป็นกรณีพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
ขอแจ้งเวียน ประกาศ ม.อบ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงแสดงความเห็นต่อการเปลี่ยนสถานภาพ ม.อบ. เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายและเสวนา เรื่อง การจัดทำระบบเงินเดือน ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงานที่สัมพันธ์กับตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
ขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ 19
1234

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์