Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอเชิญนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยหรือระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานภาพยนตร์ สั้น หัวข้อ “ผ้าไหมแพรวา”
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ และสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสูตร MBA วันที่ 25 และ 26 สิงหาคม 2562
ขั้นตอนงานลงทะเบียนและวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสั่งซิ้อหมวกพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ขอเชิญรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2562
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเรียนเชิญส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประชุมและสัมมนาทางวิชาการด้านการศึกษาทางการบัญชี
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Campus Challenge 2019 โดยโตโยต้า ถนนสีขาว
การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562
ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการ DUO-Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบประมาณ 2563
บริษัทล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ ขอนำเสนอโปรแกรม Uniflow ณ ห้องโพธิ์ใหญ่
12345678910...

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805