Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


ประชาสัมพันธ์การใช้ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาอิเล็คทรอนิคส์ออนไลน์ เริ่มภาคการศึกษาที่ 1/2562
อาคารเรียนรวม 4 ประชาสัมพันธ์การขอบันทึกวีดีโอ การเรียนการสอน
กองบัญชาการกองทัพไทย เชิญชวนประกวดหนังสั้นเรื่อง"9 ตามรอยคำที่พ่อสอน"
โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ เชิญชวนร่วมส่งประกวดวัตกรรมและโครงการ
แนวทางการป้องกันการทุจริต (ตามแผน ITA)
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2562 The 10 th TCU International e - learning Conference 2019
ประกาศรับสมัครที่ปรึกษาของ TNMCS
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครง การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสูตร MBA วันที่ 11 มิ.ย.2562
12345678910...

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805