Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


การกำหนดจำนวนของผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.
ขอเชิญร่วมฟังการสอบเค้าโครง สอบป้องกัน (19, 21 และ 27 พ.ย.61)
ขอเชิญรับฟังการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา MBA **วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.**
รับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา(UBU-Test) ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการยืนยันสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.เป็นกรณีพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร"การบริหารความเสี่ยงการบริหารพัสดุภาครัฐและแนวทางการป้องกันการทุจริต " ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า หาดใหญ่ จ.สงขลา
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การดำเนินการจ้างก่อสร้าง การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง " ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย
ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมของสำนักเลขาธิการโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับรัฐบาลอินเดีย ประจำปี 2561-2562
12345678910...

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์