Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสถิติเพื่องานวิจัยสมัยใหม่และเทคนิคการใช้สถิติกับงานวิจัย"
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"
ประชาสัมพันธ์อบรมคอมพิวเตอร์ประจำเดือนสิงหาคม 2560
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม "การใช้โปรแกรม R เพื่อการวิจัย"
รงการพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษาในการเรียนรู้สื่อการตลาดดิจิทัล เพื่อรองรับการแข่งขันในยุค AEC ในห้องข้อเรื่อง "สื่อสร้างสรรค์เพิ่มพลังการเรียนรู้"
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "นักวิชาการเพื่อสังคม: From SeS Framwork to Research Proposals"
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 5
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 5
ประชาสัมพันธ์ อาจารย์ส่งนักศึกษาเข้าร่วมอบรมการรู้สารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารแน
12

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์