Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


ตลาดเย็นนี้มีนัด จั๊ด มันส์แหน๊น่า

ตลาดเย็นนี้มีนัด จั๊ด มันส์แหน๊น่า วันที่ 6-8 เมษายน 2561 ณลานกิจกรรมโรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล คอนแวนชั่น เซ็นเตอร์

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์