Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก

การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 วันที่ 11 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 คณะบริหารศาสตร์

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์