Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

บรรยากาศนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ Jingchu University of Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อ เดือนเมษายน 2561

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์