Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อรอบแรก คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 21 พ.ย. 61

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805