Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


ข้อเสนอเชิงนโยบายฯ

โครงการข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเทียวสำหรับผู้พิการทางการเครลื่อนไหวและผู้สูงอายุของจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 3 เมษายน 2560

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์