Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


เปิดบ้านบริหาร (Mini)

บรรยากาศกิจกรรมเปิดบ้านบริหารศาสตร์ วันที่ 29 เมษายน 2560 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์