Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ

โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 1) วัน พฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์