Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 60

คณะบริหารศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเป็นการต้อนรับและสร้างความรู้ความเข้าใจในการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษาใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พร้อมทั้งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่น

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์