Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


งานเลี้ยงอำลา

คณะบริหารศาสตร์ จัดงานเลี้ยงอำลานักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศเวียดนาม จีนและกัมพูชา หลังจากได้มาศึกษาและเรียนรู้การศึกษา แหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของไทยในเขตจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์