Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


ชี้แจงให้ทุนการศึกษา CP ALL

กิจกรรมชี้แจงให้ทุนการศึกษาและทำสัญญาให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด แผนการฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์