Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


การสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ

บรรยาการการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์