Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


การประชุมหารือหลักสูตรใหม่

บรรยากาศการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรใหม่ หลักสูตรธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ วาระพิเศษ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 2 คณะบริหารศาสตร์ โดย คณะบริหารศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์