Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


ทีมบริหารศาสตร์เข้าร่วมฟุตบอลบุคลากร

ทีมบริหารศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลบุคลากรปี 2018 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์